قسمتی از سخنرانی دکتر علی اکبر جلالی در ارتباط با اینترنت اشیاء

1 سال پیش صحبت های دکتر علی اکبر جلالی در کنفرانس ملی مدیریت جهانی سازمان های ایرانی
8 Shares

صحبت های دکتر علی اکبر جلالی در کنفرانس ملی مدیریت جهانی سازمان های ایرانی در ارتباط با اینترنت اشیاء.